KALENDÁØ AKCÍ

Závody u nás i v zahranièí v období od 2. srpna do 8. srpna 2021.
otevøít kalendáø

VIDEO TÝDNE

Ka¾dý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

NEJÈTENÌJ©Í

MMÈR na dlouhé ploché dráze 2020

Foto: Jan Kobzáò, zdroj výsledkù: www.speedwayfakta.cz
MMÈR na dlouhé ploché dráze 2020
19.07.2020
 

FOTOGALERIE – Josef Franc se v Mariánských Lázních stal leto¹ním Mistrem ÈR, stalo se tak po¹esté v jeho kariéøe.


MMÈR na dlouhé ploché dráze 2020 – Mariánské Láznì
1. Josef Franc, Markéta Praha (5,5,4,3,5) 22
2. Martin Málek, AK Bøezolupy (2,3,5,5,4) 19
3. Jörg Tebbe, Nìmecko (5,5,3,5,d) 18
4. Hynek Štichauer, ZP Pardubice (1,4,5,4,2) 16
5. Theo Pijper, Nizozemí (4,4,4,d,3) 15
6. Julian Bielmeier, Nìmecko (4,2,2,4,1) 13
7. Romano Hummel, Nizozemí (3,3,3,3) 12
8. Marcel Dachs, Nìmecko (3,d,2,2) 7
9. Dennis Helfer, Nìmecko (2,2,1,1) 6
10. Graeme Brown, Velká Británie (1,2) 3
11. Petr Chlupáè, Markéta Praha (1,1,1,Fd) 3
12. Lukáš Hromádka, WALBO Kopøivnice (0,0,0,0) 0
13. John Hartly, Velká Británie (0) 0
14. Zdenìk Holub, Markéta Praha (R,T,-) 0

Flat Track 1
1. Manuel Hagleitner, Rakousko (12,12,12) 36 + 1 ve finále
2. Jiøí Kraus, Èesko (10,10,12) 32 + 2 ve finále
3. Klaus Mayr, Rakousko (10,9,10) 29 + 3 ve finále
4. Kamil Peuker, Èesko (8,9,9) 26 + 4 ve finále
5. Petr Èemus, Èesko (9,8,8) 25 + 5 ve finále
6. Ervín Krajèoviè, Èesko (7,7,8) 22 + 6 ve finále
7. Jakub Matìjíèek, Èesko (6,R,-) 6 + 7 ve finále
8. Václav Gehart, Èesko (5,6,7) 18 + 8 ve finále
9. Michal Špaèek, Èesko (5,4,6) 15 + 9 ve finále
10. Tomáš Kolaøík, Èesko (7,3,5) 15 + 10 ve finále
11. Tomáš Horuta, Èesko (6,4,5) 15 + 11 ve finále
12. Jakub Tì¾ký, Èesko (-,-,4) 4 + 12 ve finále
13. Marek Zvìdìlík, Èesko

Flat Track Veterán
1. Jaroslav Francù (9,10,12) 31 + 1 ve finále
2. Jiøí Slezák ml. (8,9,10) 27 + 2 ve finále
3. Jiøí Slezák st. (10,12,9) 31 + 3 ve finále
4. Roman Marek (12,8,8) 28 + 4 ve finále
5. Jiøí Matìjíèek (6,6,7) 19 + 5 ve finále
6. Jakub Vojtìchoviè (5,5,5) 15 + 6 ve finále
7. Karel Marek (-,4,4) 8 + 7 ve finále
8. Petr Jurek (7,7,6) 20 + R ve finále
 


Dal¹í èlánky sekce MÈR